Jak pozyskać środki na przystosowanie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej?

Zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych przynosi korzyści nie tylko dla samych osób niepełnosprawnych, ale także dla pracodawcy. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie zaaranżowania stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej. Jak się do tego zabrać?

Dofinansowanie wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.

Każdy pracodawca ma prawo, by ubiegać się o zwrot kosztów z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, poniesionych z tytułu odpowiedniego przystosowania stanowiska pracy dla zatrudnionego pracownika z niepełnosprawnością. Co istotne, takie dostosowanie odbywa się dla konkretnego pracownika z określonym rodzajem niepełnosprawności, dlatego planując stanowisko pracy dla przyszłego pracownika, pracodawca musi uwzględnić jego szczególne potrzeby, wynikające z posiadanej niepełnosprawności. Czasem jest to sprzęt pomocniczy dla osób niepełnosprawnych ruchowo np. poręcz dla niepełnosprawnych lub uchwyty w toalecie, a w innym przypadku trzeba zapewnić specjalny monitor przystosowany dla osoby niedowidzącej. Refundacja PFRON obejmuje wyłącznie koszty poniesione przez pracodawcę związane z zatrudnieniem pracownika niepełnosprawnego, czyli takich, których nie poniósłby w przypadku zatrudnienia pracownika pełnosprawnego.

Adaptacja pomieszczeń, poręcz dla niepełnosprawnych, a także technologie wspomagające.

Refundację można uzyskać, w przypadku kosztów poniesionych na adaptację pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla tych osób, stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności. Oprócz tego są to koszty związane z adaptacją lub nabyciem urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy, lub funkcjonowanie w zakładzie pracy. Są to np. uchwyty dla niepełnosprawnych, poręcz dla niepełnosprawnych lub dofinansowanie remontu pomieszczeń np. łazienki. Zakup i autoryzacja oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności także podlega refundacji.

Warunki otrzymania refundacji na przystosowanie stanowiska pracy.

Refundacja obejmuje refundację kosztów zakupu lub wytworzenia wyposażenia stanowiska pracy w związku z zatrudnieniem niepełnosprawnej osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy. W odróżnieniu od zwrotu kosztów przystosowania stanowiska pracy jest to pomoc finansowa w zakupie narzędzi pracy, elementów stanowiska pracy (np. krzesła, biurka, lampki).

O refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy może wystąpić pracodawca, który zobowiąże się do zatrudniania osoby niepełnosprawnej przez okres co najmniej 36 miesięcy. Przez zatrudnienie należy rozumieć umowę o pracę, a nie umowę cywilnoprawną. W przypadku niedopełnienia powyższych warunków pracodawca musi zwrócić otrzymane wsparcie finansowe. Warunkiem refundacji jest uzyskanie pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy.

Wniosek o refundację kosztów wyposażenia stanowisk pracy składa się do starosty właściwego ze względu na miejsce zarejestrowania osoby niepełnosprawnej. W zdecydowanej większości powiatów zadanie to realizuje powiatowy urząd pracy. Jeżeli wniosek po ocenie formalnej i merytorycznej zostanie pozytywnie zaopiniowany, następuje podpisanie umowy między pracodawcą a starostą. Umowa jest podstawą przekazania środków publicznych na refundację. Wydatki poniesione przez pracodawcę przed podpisaniem umowy nie mogą zostać zrefundowane.

Post Author: admin